logo

Nové příležitosti v dopravě...

Přihlášení uživatele:

 Podmínky serveru

Obchodní podmínky

1. Úvodní ujednání


1.1
Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi provozovatelem systému VolnyNaklad.cz a Uživatelem a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. Provozovatelem systému VolnyNaklad.cz je Pavel Skotnica, Kulturní 1757, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 11179015, DIČ 6408202196, (dále též jen „Provozovatel“). Uživatelem systému VolnyNaklad.cz je registrovaný návštěvník webové stránky VolnyNaklad.cz (dále jen Uživatel). Registrací do systému VolnyNaklad.cz poskytuje Uživatel stránek svůj souhlas s následujícím zněním obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy uzavřené okamžikem registrace (viz 5.1) mezi Provozovatelem systému VolnyNaklad.cz a Uživatelem. Uživatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Smlouva je uzavírána elektronicky, v českém jazyce a potvrzena registrací Uživatele. 


1.2.
Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není Smlouvou vyloučena, nebo jinak výslovně modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.


1.3 
Provozovatel systému VolnyNaklad.cz je fyzickou osobou, podnikatelem, která provozuje internetový systém umožňující Uživatelům zejména nabízet nebo poptávat služby v oblasti dopravy nákladu, stanovit podmínky transakce a následně uzavřít smlouvu o přepravě nákladu se zájemcem o její uzavření (dalším Uživatelem). Systém VolnyNaklad.cz funguje prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.volnynaklad.cz.


1.4
Provozovatel systému zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje prodej služeb prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat nabídky Uživatelů, včetně Uživatelem poskytnutého popisu nabízeného nákladu, či služby a Uživatel dává k takovému jejich užití souhlas. Za účelem propagace nabídek uživatelů je VolnyNaklad.cz oprávněn tyto nabídky poskytnout k zveřejnění na serverech třetích osob. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.


1.5
Provozovatel nenabízí vlastní zboží (s výjimkou jednorázových marketingových akcí) a neúčastní se jakýmkoliv způsobem přímo uzavírání smluv mezi Uživateli. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného nákladu, či služby a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli. Za prodlení, škody, či jakékoliv další důsledky vyvolané neplněním dohodnutých realizačních, platebních či fakturačních podmínek mezi Uživateli nenese Provozovatel žádnou právní ani finanční odpovědnost, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

 

2. Ochrana práv a oprávněných zájmů Provozovatele


2.1
Celý systém a jeho interaktivní databáze stejně jako grafická podoba internetových stránek VolnyNaklad.cz a jejich struktura jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva Provozovatel. Jakékoliv užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu Provozovatele je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Provozovatel má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.


2.2
Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním systému oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu systému VolnyNaklad.cz. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému. Pokud Uživatel poruší některý z výše uvedených zákazů, potom může být jeho účet ihned zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody či jiné újmy podle platných právních předpisů.


3.Obecné podmínky užívání systému


3.1 Podmínky provozovatele


Obchodování, či sjednávání transakcí na VolnyNaklad.cz je dostupné všem osobám, splňujícím některé z následujících kritérií: 


a) fyzické osoby starší 18 let  za předpokladu, že jsou zaregistrovány v systému VolnyNaklad.cz a jsou plně svéprávné nebo


b) právnické osoby zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku za předpokladu, že jsou zaregistrovány v systému VolnyNaklad.cz nebo


c) fyzické osoby - podnikatelé zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku za předpokladu, že jsou zaregistrovány v systému VolnyNaklad.cz.

3.2 Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání systému nebo na uzavření Smlouvy. VolnyNaklad.cz si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. kdykoliv odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.


4.Registrace


4.1
Podmínkou poptávání či nabízení komodit nákladu či přepravních služeb a sjednávání obchodů prostřednictvím systému je bezplatná registrace Uživatele. Okamžikem registrace (viz 5.1) je uzavřena Smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

4.2

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo a heslo. V případě registrace fyzickou osobou – podnikatelem, je Uživatel povinen rovněž uvést identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), místo podnikání a případnou obchodní firmu (obchodní název), pod kterou se bude účastnit transakcí. Uživatel je vždy povinen uvádět údaje úplné a pravdivé.

4.3
Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné, popř. zmocněné, jednat za tuto právnickou osobu, dále sídlo, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), e-mailovou adresu, telefonní číslo a heslo. Má se za to, že označený zástupce právnické osoby je oprávněn ke všem právním jednáním, k nimž při užívání systému VolnyNaklad.cz dochází.  Uživatel - právnická osoba je dále povinen uvést obchodní firmu nebo název, pod kterou se bude účastnit transakcí. Uživatel je vždy povinen uvádět údaje úplné a pravdivé.


4.4
Uživatel je povinen Provozovatele informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článcích 4.2 a 4.3 a to ihned, kdy k takové změně dojde. Uživatel není oprávněn uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící; uživatelské jméno (login) zadané během registrace nelze změnit. Pokud Uživatel svou povinnost nesplní, potom může být jeho účet zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů.


4.5
Provozovatel je oprávněn poskytnout, výhradně za účelem uzavření a plnění smlouvy mezi Uživateli, jinému Uživateli během transakce nebo po jejím ukončení údaje o Uživateli - včetně jeho e-mailové adresy, jména a příjmení, místa trvalého či přechodného pobytu a telefonního čísla. S tímto poskytnutím Uživatel souhlasí za předpokladu dodržení zákona o ochraně osobních údajů.


4.6
Uživatel není oprávněn činit jakékoliv dispozice s uživatelským účtem jiného Uživatele a provádět jakékoliv změny, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené smlouvy mezi Uživateli, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele.


4.7
Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nicméně nejsou oprávněni těchto účtů používat k porušování Smlouvy resp. těchto obchodních podmínek. Uživatelé zejména nesmí nabízet přepravní služby v nabídce, ve které zároveň nabízí náklad k přepravě a naopak, stejně tak nejsou oprávněni účastnit se nabídky osoby blízké k Uživateli, osoby s Uživatelem jednající ve shodě, jej ovládající nebo jím ovládané (to vše ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, O obchodních korporacích), nebo jiné osoby, jejichž cílem by bylo přihazování bez vážné vůle sjednat přepravu nákladu, za účelem dosažení co nejnižšího příhozu ze strany třetí osoby nebo jiného zkreslení průběhu aukce. Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě. Uživatel dále nesmí do systému zadávat totožné nabídky za účelem jejich prezentace v lepším pořadí. Pokud Uživatel poruší některý z výše uvedených zákazů, potom může být jeho účet ihned zablokován a případně na něm vymáhána náhrada škody či jiné újmy podle platných právních předpisů.

4.8

Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že se na jeho účet může přihlásit a užívat jej pouze osoba, která je oprávněna za Uživatele bez omezení činit právní jednání. Ostatní Uživatelé i Provozovatel jsou oprávněni na toto ujištění spoléhat.


5. Ověření registrovaných Uživatelů


5.1
V zájmu zajistit Uživatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Uživatelů, kterým na základě jejich žádosti o zaslání aktivačního kódu doručí systém registrační heslo na emailovou adresu zadanou při registraci. Účastnit se transakcí může pouze Uživatel, který aktivoval svůj účet prostřednictvím aktivačního hesla. Aktivací účtu prostřednictvím aktivačního hesla dochází k okamžiku registrace a k uzavření Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

 

6. Druhy nabídek


6.1
Systém VolnyNaklad.cz umožňuje Uživatelům poptávat přepravu nákladu či nabízet přepravní službu v dále uvedených druzích nabídek: Burza nákladů, Volný vůz.

6.2

„Burza nákladů“ představuje systém umožňující Uživateli vyhlásit ostatním registrovaným Uživatelům soutěž o nejvhodnější nabídky na dopravu konkrétního nákladu, a to formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“). Uživatel – vyhlašovatel soutěže vymezí prostřednictvím VolnyNaklad.cz základní náležitosti navrhované smlouvy o přepravě věci, přičemž jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je výsledná cena. Lhůta pro podávání nabídek je určena Uživatelem – vyhlašovatelem a může jím být jednostranně zkrácena (= doba ukončení aukce). Uživatel – vyhlašovatel se zavazuje uzavřít smlouvu o přepravě nákladu s navrhovatelem přepravy, který formou tzv. příhozů nabídl nejnižší cenu.


6.2
Vítězný Uživatel, jenž do doby ukončení aukce nabídl nejnižší cenu, kontaktuje Uživatele s volným nákladem ve lhůtě maximálně 2 dnů ode dne skončení aukce prostřednictvím automatického mailu zaslaného systémem VolnyNaklad.cz.


6.3 
Náklad či nabízenou přepravní službu je třeba umístit v kategorii, která předmětu nabídky nejlépe odpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo přemístit nabídku do odpovídající kategorie. Nabídky, u kterých Uživatel dává v jedné nabídce na výběr ze seznamu volných nákladů, nebo přepravních služeb (včetně různé velikosti, váhy či rozměrů nákladu, či druhů vozů), jsou zakázány. Zakázáno je též vyhlašovat paralelně více aukcí na tutéž přepravu (tentýž náklad).

6.4

„Volný vůz“ je databáze volných přepravních kapacit, v rámci níž mohou jednotliví Uživatelé inzerovat své volné přepravní kapacity. Toto umístění volného vozu do databáze je zdarma. Uživatelé vystavují své nabídky přepravních služeb prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém jsou povinni uvést popis typu volného vozu, a časový a místní rozsah možného využití vozu.


7. Vyhlášení soutěže (aukce) o přepravu volného nákladu


7.1
Uživatel vyhlásí soutěž o uzavření smlouvy o přepravě volného nákladu prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: předmět aukce, začátek aukce, dobu trvání nabídky (dobu ukončení aukce), region, hmotnost, objem či rozměr nákladu, a počáteční (vyvolávací) cenu. Veškeré uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.


7.2
V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění dohodnuté transakce (zejména zničení či krádež věci), má Uživatel – vyhlašovatel právo na zrušení soutěže. V pochybnostech je však povinen takovou skutečnost doložit. Jinak má Uživatel – vyhlašovatel právo aukci zrušit pouze do okamžiku, kdy jiný Uživatel - zájemce učiní první příhoz. Za jiných okolností není Uživatel oprávněn podmínky vyhlášené soutěže měnit nebo soutěž zrušit s výjimkou zkrácení doby ukončení aukce, kterou je Uživatel – vyhlašovatel oprávněn kdykoliv zkrátit, resp. okamžitě ukončit, ovšem pouze pokud již proběhl alespoň jeden příhoz.


8. Průběh soutěže, uzavření smlouvy mezi Uživateli


8.1
Pod pojmem „příhoz“ se rozumí u aukčních nabídek návrh Uživatele na uzavření smlouvy, který činí kupující prostřednictvím systému. Protože všechny podstatné náležitosti smlouvy jsou definovány Uchazečem – vyhlašovatelem soutěže o přepravu volného nákladu, Uživatel nabízející přepravní službu je oprávněn navrhnout pouze výši ceny. Uživatel nabízející přepravní službu zadává prostřednictvím systému minimální cenu, za kterou je ochoten nabízený náklad přepravit; tato minimální cena je veřejná a je v systému viditelná. Systém provádí automatizovaně jednotlivé příhozy pouze v takové výši, aby byl návrh uživatele nabízejícího přepravní službu návrhem s nejnižší cenou (tzn. aby jeho cena byla pod nabídkami ostatních zájemců o volný náklad). Cena za přepravu nákladu je snížena při každé reakci (kliknutí na pole UMÍM PŘEPRAVIT LEVNĚJI) o 5% z předchozího stavu. Výsledný stav je možné vrátit (kliknutí na pole ZPĚT), nebo potvrdit (kliknutí na pole POTVRDIT). Po potvrzení nabídky nelze již nabídku odvolat.

8.2

Uplynutím časového okamžiku, k němuž je stanoven termín ukončení aukce nebo okamžitým ukončením aukce (viz 7.2), dochází k uzavření smlouvy o přepravě konkrétního nákladu mezi Uživatelem – vyhlašovatelem aukce a Uživatelem, který k okamžiku ukončení aukce nabídl nejnižší cenu za přepravu. Tato smlouva je uzavřena za podmínek stanovených Uživatelem – vyhlašovatelem soutěže při vyhlášení soutěže (aukce) a za nejnižší nabídnutou cenu k okamžiku ukončení aukce. Takto uzavřená smlouva mezi Uživateli se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o přepravě věci a ujednáními těchto obchodních podmínek o podmínkách a způsobu jejího uzavření a zániku, nedohodnou-li se Uživatelé jinak.


9. Poskytnutí kontaktních údajů pro realizaci transakce


9.1
Bezprostředně po ukončení aukce u konkrétního nákladu, tj. po uzavření smlouvy mezi uživateli ve smyslu odst. 8.2, poskytne Provozovatel oběma stranám smlouvy identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro jejich další vzájemnou komunikaci, a to v rozsahu: firma či jméno, IČ, DIČ, sídlo či bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo. Uživatelé jsou povinni kontaktovat se a reagovat ve lhůtě maximálně 2 dnů ode dne ukončení aukce tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv ze smlouvy. Je-li kterákoli strana smlouvy ve lhůtě 2 dnů ode dne skončení nabídky nekontaktní (tzn. není možno ji zastihnout na kontaktech jí uvedených při registraci, nebo nereaguje na doručené výzvy), má druhá strana právo od smlouvy odstoupit. Takové odstoupení se považuje za účinné, je-li doručeno na kontaktní údaje zadané Uživatelem při registraci bez ohledu na to, zda se Uživatel o odstoupení skutečně dozví či nikoliv. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.


10. Odpovědnost Provozovatele za smlouvu


10.1
Provozovatel systému VolnyNaklad.cz nenese žádnou odpovědnost za stav, kdy nabízející volný náklad tento neposkytne vítěznému přepravci dle smlouvy, popř. kdy vítězný přepravce nerealizuje přepravu včas a dle dohodnutých podmínek nebo kdy Uživatelé vůči sobě jinak poruší své vzájemné závazky.


11.Provize a poplatky


11.1
Dojde-li k ukončení aukce podle odst. 8.2, tj. v situaci, kdy alespoň jeden Uživatel k okamžiku ukončení aukce nabídl svoji cenu za přepravu, vzniká Provozovateli vůči přepravci, tj. Uživateli, který v aukci nabídl nejnižší cenu, nárok na provizi, a to ve výši 4 % z ceny vč. DPH za přepravu, jež byla vysoutěžena na VolnyNaklad.cz., tj. z ceny, která byla nabízena vítězným uživatelem v aukci k okamžiku jejího ukončení. Jakékoliv okolnosti nastalé po vzniku nároku na provizi nemají na tento nárok vliv, není-li jinde v těchto obchodních podmínkách sjednáno něco jiného.

11.2
Uživatelé jsou povinni hradit provize na základě zaslaného účetního dokladu (faktury) řádně a včas prostřednictvím bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu VolnyNaklad.cz  2600793736/2010, variabilní symbol je zasílán společně s výzvou k zaplacení provize. Provozovatel vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi, souhrnný daňový doklad - fakturu se všemi náležitostmi dle platného zákona o dani z přidané hodnoty a se splatností 10 dní ode dne ukončení aukce. Faktura je opatřena razítkem, podpisem a zaslána v elektronické podobě na kontaktní email Uživatele. Faktura po vytisknutí obsahuje všechny náležitosti dle Zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

11.3
S účastí Uživatelů v systému VolnyNaklad.cz nejsou vyjma provize dle odst. 11.1 spojeny žádné další poplatky ani náklady, a to ani při ukončení registrace či při ukončení Smlouvy.


12.Systém komentářů, diskusní fórum


12.1
Uživatelé jsou oprávněni použít funkci "Diskuze" a "Reference". Tato funkce jim umožňuje vyjádřit svůj názor k chování jiných Uživatelů, nebo zkušenosti z jejich praxe. Tyto názory musí být relevantní a také odpovídat skutečnosti. Nemohou obsahovat žádné informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR. Osoba vyjadřující svůj názor je zodpovědná za jeho obsah. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře Uživatelů, považuje-li je za nedostatečně relevantní či jiným způsobem nevhodné. Uživatelé nejsou oprávněni vkládat do komentářů nebo do odpovědí na komentáře:


a) vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin; 


b) obsah, kterým by byl naplněna skutková podstata trestného činu nebo kterým by došlo k porušení autorských práv či průmyslovým právům (např. ochranná známka) nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal,


c) kontaktní informace na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo e-mailové adresy 


d) adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace.


13. Další práva a povinnosti smluvních stran


13.1

Uživatel je oprávněn od Smlouvy s Provozovatelem, jejíž součástí jsou tyto podmínky, kdykoliv písemně odstoupit, a to s účinky k okamžiku doručení odstoupení Provozovateli. Odstoupení je účinné i doručením formou e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu, pokud je učiněno z e-mailové adresu, kterou má Uživatel zaregistrovanou v systému. Uživatel je oprávněn k odstoupení využít též formuláře, který je k dispozici ne webových stránkách Provozovatele. Stejně tak Provozovatel je oprávněn od Smlouvy s Uživatelem odstoupit, a to i formou e-mailu zaslaného na registrovaný e-mail Uživatele.

13.2

Odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy má účinky ex nunc, tj. není jím nijak dotčen již vzniklý nárok na provizi a další již vzniklá práva. Odstoupením není také rušena již zahájená aukce, které se příslušný Uživatel účastní, leda by byly splněny podmínky podle 7.2.

13.3
Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem nabídky a cenou jím nabízeného nákladu, nebo cenou přepravní služby. Uživatel je povinen udržovat své uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel. Při ztrátě hesla, je uživatel povinen zaslat Provozovateli VolnyNaklad.cz písemné, nebo emailové vyrozumění.

 

14. Ochrana osobních údajů


14.1
Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci provozovateli systému VolnyNaklad.cz v rozsahu plynoucím z odst. 4.2 a 4.3 za účelem poskytování služeb dle těchto Obchodních podmínek a vedení evidence Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Provozovateli. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., v planém znění, o ochraně osobních údajů. Provozovatel neshromažďuje citlivé osobní údaje definované v §4 o ochraně osobních údajů. Provozovatel systému VolnyNaklad.cz tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod registračním číslem. Další podrobnosti o ochraně osobních údajů jsou uvedeny ve vnitřním předpisu Provozovatele, do něhož mohou Uživatelé na svoji žádost nahlédnout.


14.2
Uživatel má za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími předpisy zejména právo:

a) kdykoli požádat o informace související se zpracováním jeho osobních údajů

b) v případě, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů, jež je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou údaje s ohledem na účel zpracování nepřesné, žádat, aby závadný stav byl Provozovatelem odstraněn, a to především blokováním, opravou, doplněním či likvidací osobních údajů

c) odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a žádat jejich výmaz z databáze Provozovatele, přičemž odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Provozovateli.


15 Technické potíže


15.1
Pokud po dobu kratší než 6 hodin nemůže v důsledku technických potíží na straně VolnyNaklad.cz převážná většina Uživatelů umísťovat své nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení nabídky (výpis volných nákladů, či vozů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), jsou nabídky, jejichž doba trvání uplyne během výpadku nebo do 15 minut po jeho odstranění, prodlouženy o 24 hodin. Tím není dotčeno právo Uživatele – vyhlašovatele ukončit dříve probíhající aukci (viz 7.2). Pokud po dobu delší než 6 hodin nemůže převážná většina Uživatelů v důsledku technických potíží na straně VolnyNaklad.cz umísťovat své nabídky (přihazovat) nebo jsou nedostupné klíčové funkce pro nalezení nabídky (výpis volných nákladů, či vozů v kategoriích nebo nástroj pro vyhledávání), jsou nabídky, jejichž konec připadá na dobu výpadku, a zároveň nabídky běžící (trvající) v době výpadku, prodlouženy o 24 hodin (nebo jejich násobku v případě výpadku delšího než 24 hodin). Tím není dotčeno právo Uživatele – vyhlašovatele ukončit dříve probíhající aukci (viz 7.2).

15.2

Své výhrady vůči fungování sytému či jakékoliv jiné reklamace může Uživatel uplatnit u Provozovatele písemně na adresu jeho sídla či formou e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu, pokud je zaslán z e-mailové adresy, kterou má Uživatel zaregistrovanou v systému. V reklamaci je Uživatel povinen stručně uvést, co je jejím předmětem. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za obsah právního vztahu mezi Uživateli navzájem a za porušování jakýchkoliv závazků plynoucích z právního vztahu mezi Uživateli navzájem (např. vadné plnění, prodlení s plněním atd.).


16.Závěrečná ujednání


16.1
Provozovatel je oprávněn změnit obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na aukce, které byly započaty za účinnosti starší verze obchodních podmínek či příloh Smlouvy. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek pokaždé, když použije systém; neakceptuje-li Uživatel změny obchodních podmínek nebo jiné přílohy Smlouvy, nemá právo užívat systém s výjimkou aukcí započatých za účinnosti jejich starších verzí.


16.2
Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem občanským zákoníkem.

 

16.3

Spory plynoucí z těchto obchodních podmínek se řídí obecnými procesními předpisy, zejm. zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění, Občanský soudní řád. Pokud je Uživatel spotřebitelem a dojde mezi ním a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat též návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

CodeKey.cz - Tvorba internetových portálů